Kalite Kontrol Nedir?

Günümüzün işletmeleri geleceğin örgütleri olma yolunda ilerlerken, hızlı teknolojik yenilikler,dinamik bir sosyo-ekonomik çevre, küreselleşen rekabet, karmaşık örgüt yapılanmaları gibi çok önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için kaliteye bir hayli önem veriyor. Ben de bu yazımda kalite ile ilgili bir şeylere yer vermek istedim.


Kalite; Latince “Qualis” yani gerçekte öyle olmak anlamına gelir. Kalite düşünürlerine göre çok farklı tanımlara sahiptir. Ben şuan ISO 9000 kalite standardında geçen tanımını vermek istiyorum.
Kalite, bir ürün ya da hizmetin, kesin veya dolaylı olarak tanımlanmış ihtiyaçları karşılamadaki yeterliliğin belirleyen işlev ve özelliklerin bütünüdür.

Kalite, bir müşterinin tatmini; bir işin verimliliği; ürün yelpazesinin esnekliği; bir programa uyumluluğu; değişimin azaltılması; yatırım ve kısaca kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.

Kalitede bazı ölçülebilir göstergeler vardır bunlar;

ÜRETİM İŞLETMELERİ İÇİN;
performans, güvenilirlik, dayanıklılık, servis imkanı, estetik, özellikler, standartlara uygunluk ve ün.
HİZMET İŞLETMELERİ İÇİN;
doğruluk, dakiklik, tamamlama, nezaket, müşteri isteklerine tahmin, hizmet verenin bilgisi, tesisin-personelin görünümü ve ün

kalite-kontrol-görsel-1

Kalite kavramı aslında çok eski zamanlardan beri var olan bir olgudur.Bilinen örneklerinden bazıları;M.Ö. 2150 tarihli Hammurabi Yasa’larında, M.Ö. 1450 yılında eski Mısır’dandır.

Son yıllarda ise özellikle Japonya ve Amerika kalite konusunda çok önemli gelişmeler kaydetti. Japonlar kalite kontrol ilkelerini ilk defa 1950’lerde Amerikalı Dr. Edward Deming’ten öğrenmişlerdir. Deming’in önerdiği ilkelere göre kalite yönetimi tüm işletmeyi kapsayan bir ekip çalışmasını içermektedir.Kalite gelişimini inceleyecek olursak sırayla muayene, kalite kontrol, kalite güvence ve toplam kalite yönetimi olarak gözlenebilir.

Muayene: Bir varlığın bir veya daha fazla özelliğini ölçme, inceleme, test etme veya ölçme ve herbir özellik için uygunluğa ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için sonuçları belirtenlerle karşılaştırma faaliyetleridir.

Kalite Kontrol: Gereklere uygun hizmet ve ürün kalitesini sağlayan işlem yöntemleridir.

Kalite Güvence: Ürün ve hizmet için tanımlanmış kalite gereklerinin makul ölçüde karşılandığının güvence altına alınmasına yönelik planlı ve sistematik çabaların tümüdür.

Toplam Kalite Yönetimi: Gittikçe karmaşıklaşan iletişim ve küreselleşmeye adapte olabilme, düşük maliyet yüksek kazanç ve kaliteli hizmet sağlama, iç ve dış müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet güvenilirliğini gibi durumlara uyum sağlamak için planlı ve sistematik olmaktır.

Kalite hedefleri :
-ölçülebilir olmalı
-kalite politikası ve sürekli iyileştirme taahhütü ile tutarlı olmalı
-ürün ile ilgili gereksinimlerin karşılanmasını da içeren hedefler olmalı

Ünlü kalite düşünürleriyle ilgili ya

KALİTE; MÜKEMMELE DOĞRU BİTMEYEN BİR YOLCULUKTUR.